Камини Виктория
камини, кюнци, пелети

Гаранция

Заводът производител гарантира изправна работа на печката в продължение на 24 (двадесет и четири) месеца от деня на продажбата , при условие, че са спазени всички изисквания за правилно транспортиране, монтаж и експлоатация. Съгласно изискванията на “Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия” (Глава трета, раздел ІІІ и ІV) при рекламация на печката задължително трябва да се представят фактурата за покупката и гаранционната карта. 

Пълен текст на фабричната гаранция: 


1. За Пелетни съоръжения : 

 

2. За Камини на твърдо гориво : 

 

3. За Камини на твърдо гориво с водна риза: 

 

4. За Камери за Вграждане :

 

5. За готварски печки на дърва :

 

Възможни дефекти и причини за тях:

При запалване печката пуши (недостатъчна тяга):
 коминът или димоотводните тръби не са уплътнени;
 неправилно оразмерен комин;
 отворена врата на друг уред, свързан към същия комин;


Помещението не се затопля:
 необходима е по-голяма топлина;
 лошо гориво;
 има много пепел върху скарата;
 не се подава достатъчно количество въздух;


Печката излъчва много голяма топлина:
 подава се много въздух;
 тягата на комина е много голяма;
 горивото е с висока калоричност;


Има повреди по скарата или се образува шлака:
 печката е претоварвана многократно;
 използвано е нестандартно гориво;
 подава се голямо количество първичен въздух;
 тягата на комина е много голяма;


Когато печката не гори добре:
 отворете изцяло регулатора за първичен въздух, регулатора за вторичен въздух трябва да бъде изцяло отворен;
 намалете количеството на горивен материал;
 почиствайте по-често пепелника;
 брикетите (въглищата) трябва добре да са се разгорели преди да намалите първичния въздух;
 проверете дали комина не е запушен;
 проверете дали димоотводната тръба да не навлиза във вътрешното сечение на комина;
 проверете дали тръбната наставка на печката не е почистена и дали не навлиза въздух отгоре;
 при наличие на друга камина или печка свързана към същия комин, проверете дали тя е изправна;
 проверете дали изискуемото налягане за потока на димните газове на комина съответстват на печката ;


Прегряване на печката (термометърът на фурната е достигнал 300°С)
 затворете всички регулатори на печката и ако е необходимо отворете вратата на фурната за печене.


Фурната за печене не достига висока температура:
 проверете дали вратата на фурната за печене е добре затворена;
 проверете дали клапата за запалване е затворена;
 отворете регулаторите за въздух;
 използвайте качествен и сух дървен материал;
Заводът производител си запазва правото да извършва изменения на конструкцията без да се нарушават технико-експлоатационните качества на печката.
Завода производител не носи отговорност за извършени промени по печката от потребителя.
Желаем ви много приятни часове, наслаждавайки се на звуците от горенето и наблюдавайки играта на пламъците .

Стъкло
Монтираните стъкла са керамични, издържат на температурна разлика до 850ºС и не
могат да бъдат увредени от температурата, която се постига при горенето на печката, но
биха могли да се повредят при механично въздействие, инсталиране, транспортиране на печката или при поставянето в горивната камера на големи дървени
трупчета.
Стъклата принадлежат към бързоизносващите се части и не се включват в
гаранционните условия.


Замърсяване на стъклото на огневата врата със сажди
Конструкцията на печката спомага при експлоатацията стъклото да не се замърсява със
сажди. Те се натрупват единствено при лошо горене, което може да се дължи на
няколко причини: статичното налягане и размера на комина не съвпадат с изискуемите за
печката параметри, притокът на необходимия за горенето въздух е спрян прекалено рано
или не се използва правилен горивен материал. За да се запазят стъклата възможно най-
чисти от сажди, дървеният материал трябва да се поставя така, че сечението на
трупчетата да не сочи към стъклото.
На тези фактори ние не можем да окажем въздействие, поради което не даваме
гаранция, че стъклата няма да бъдат замърсявани със сажди.


Огнеупорни плочи
Горивната камера на печката е снабдена с огнеупорни плочи. Те съхраняват
топлината и я излъчват обратно в горивната камера, за да се повиши температурата при
горене. Колкото е по-висока температурата при горенето, толкова по-голяма е и
ефективността на горивния процес. В резултат на прекалено високи температури или
механични действия огнеупорните плочи могат да бъдат повредени. Прекалено високите
температури могат да се постигнат, когато при голяма тяга на комина регулаторите за
първичния и вторичния въздух са отворени и така се получава едно неконтролируемо горене. Под механични действия се разбира хвърляне на дърво в горивната камера или използването на по-големи по размер дървени трупчета.
Огнеупорните плочи могат да бъдат лесно подменени. Ако огнеупорните плочи са само с пукнатина , не е необходимо да бъдат подменяни. Това е необходимо в случай, че се виждат метални части между тях или под тях.
Огнеупорните плочи са бързоизносващи се части и не се включват в гаранционните условия.


Уплътнения
Уплътненията на печката са изработени от специално стъклено влакно или минерална вата и не съдържат азбест. Този материал се износва при употреба и уплътненията трябва периодично да бъдат подменяни. 
Уплътненията са бързоизносващи се части и не се включват в гаранционните условия.


Скара
Долната част на горивната камера на печката е снабдена с чугунена скара. Тази скара би могла да се запуши от пирони в дървения материал, малки минерални частици, остатъци от горенето и др. Почиствайте редовно скарата, за да запази своята функционалност.
При използване на неправилен горивен материал или при прекалено високи температури поради неправилно обслужване, скарата би могла трайно да се повреди.
Скарата принадлежи към бързоизносващите се части и поради това не се включва в гаранционните условия.


Покритие
Печката е боядисана с високотемпературо устойчива боя, но не е устойчива на ръжда. Моля, не поставяйте никакви предмети върху боята. При евентуално натрупване на прах почистете с четка или суха кърпа, но в никакъв случай с влажна гъба или вода.
При първоначалното пускане на печката в експлоатация е необходимо няколко часово нагряване на боята, за да бъде изпечена и да достигне своята окончателна устойчивост. През този период не поставяйте нищо върху печката и не пипайте външната повърхност, за да не повредите покритието. Мирисът, който се получава е вследствие на изпичането на боята и изчезва след няколко часа. За целта проветрете добре помещението.
Ако в резултат на прегряване или поради неправилно обслужване цветът се промени в сиво-бял, появи се петно ръжда или е повредено част от покритието, то това не е проблем. Вие можете да поръчате спрей в съответният цвят при Вашия търговец.


Дръжки
Дръжките на печката са месингови или стоманени. Това има предимството, че те не се износват. Дръжките се затоплят толкова, колкото и предната част на печката, поради което те трябва да се обслужват с топлоустойчива ръкавица.


Фурна за печене
Вътрешната температура зависи от интензивността на горене и от количеството зареден дървен материал. Чрез регулирането на първичния въздух се определя степента на горене и така се постига едно добро регулиране на температурата.
Ако желаете да загреете фурната при все още студена печка, се препоръчва да се увеличи температурата, като се осигури силен огън. След това се намалява притока на първичен въздух и температурата се запазва. На вратата на фурната , е монтирано стъкло с термометър, който улеснява контролирането на температурата.
Ако желаете да изпечете определено ястие, се препоръчва да се използва скара, която се поставя на дъното на фурната или на страничните винкели.
Внимание! При използване на фурната добавяйте повече дърва, тъй като тогава обемът на димните газове е по-голям и става по-равномерно и по-добро загряване!
Ако не се използва фурната, се препоръчва, вратата й да се остави отворена, по този начин се постига едно по-добро отопление на помещението.


Водонагревател
Закупената от Вас готварска печка за твърдо гориво с водонагревател, Ви дава прекрасната възможност да отоплявате съседните помещения с помощта на радиатори.
Вашата печка с водонагревател е предназначена да работи в отоплителна водна система при максимално работно налягане:
 за система “отворен” тип - до 1 bar;
 за система “затворен” тип - до 2 bar;
В горивната камера на печката е вграден водонагревател с топлинна мощност . Мощността на монтираните консуматори трябва да съответства на мощността на печката.
При монтиране на отоплителната система трябва да се спазват следните основни правила и препоръки:
 Проектирането и изграждането на отоплителната инсталация трябва задължително да се извърши от оторизирана организация! Инсталацията трябва да отговаря на всички действащи нормативни документи по отношение на експлоатация и безопасност!
 Преди изграждане на инсталацията се препоръчва да бъдат изчислени топлинните загуби в конкретния случай. При включване на консуматори с мощност по-голяма от посочената мощност на водонагревателя, се получава охлаждане на нагревните повърхности на водонагревателя, което води до конденз, засмоляване и рязко намаляване на мощността му.
 При отоплителна система “отворен” тип инсталацията трябва да бъде свързана към атмосферата с отворен разширителен съд. Между печката и разширителния съд не трябва да се монтират никакви спирателни елементи.
 При отоплителна система “затворен” тип в инсталацията трябва да са вградени предпазни елементи, недопускащи повишаване на работното налягане в печката над 2 bar.
 Да се осигури обезвъздушаване на печката, както и на всеки клон и елемент от инсталацията във всеки момент от експлоатацията им.
 В инсталацията да се монтира дренажен кран, не по-малък от ½”, в най-ниската точка непосредствено до печката.
 Всички елементи на инсталацията трябва да бъдат осигурени против замръзване, особено ако разширителния съд или други части от нея са разположени в неотопляеми помещения.
 В инсталациите с принудителна циркулация помпата да е осигурена с непрекъсваемо токозахранващо устройство тип UPS. Препоръчва се
циркулационната помпа да се включва и изключва с термостат, дублиран с ръчен електрически ключ.
 При използване на стара инсталация, тя трябва да бъде многократно промита от натрупалите се замърсявания, които биха се отложили по стените на водонагревателя.
 Да не се източва оборотната вода от инсталацията през неотоплителния сезон.
 При печки с водонагревател е желателно минимум веднъж месечно да бъдат почиствани повърхностите на водонагревателя от сажди и смолисти вещества.
С поставяне на подходящи изолационни материали между стената и радиаторите , ще постигнете лъчисто отопление, което има доказани предимства.
С този водонагревател се предоставя и друга възможност –монтиране на серпентина в бойлер за топла санитарна вода.
Виктория 05 ООД не поема гаранция за работата на отоплителната инсталация, а само за печката.
При неправилно свързване, в следствие на увеличеното налягане, се получава издуване на водонагревателя и скъсване на заваръчните шевове. За такива дефекти Виктория 05 ООД не поема гаранция.